GENERALFORSAMLING I ÅRHUS SANGSKRIVERVÆRKSTED

Mandag den 17. Marts 2014 kl.: 19.30 – 22.00

Hos Dansk Musiker Forbund – Vestergade 19,1 - 8000 Århus C

http://www.sang-skriver.dk

_______________________________________________________Dagsorden

 • Valg af dirigent og referent
 • Aflæggelse og godkendelse af årsberetning
 • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fremlæggelse og godkendelse af aktivitetsplan
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2-4 suppleanter
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

 

Fremmøde:

Mike Griebel, Lars Graulund, Svend Seegert, Lars Skou, Jakob Alsbjerg, John Bæk, Kasper Lapp, Inger Schwartz Madsen, Karsten Søndergaard, Dietmar Berkner, Allan Folmer, Misha Hoekstra, Klara Fleicher, Søren Lyhne, Victoria Lundberg, Ole Holmgaard

 

Punkt 1 – Valg af dirigent og referent

Dirigent: John Bæk

Referent: Kasper Lapp

 

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

 

Punkt 2 - Aflæggelse og godkendelse af årsberetning

Årsberetningen læstes indenad.

 

 

__________________________________

Århus Sangskriver Værksted

Årsberetning marts 2013 - marts 2014

 

BESTYRELSESARBEJDET

Det har endnu en gang været et godt år i ÅSV. Bestyrelsesarbejdet kører stort set som det skal, ikke mindst fordi vi har en homogen og hyggelig bestyrelse, hvor alle går ind til arbejdet med en positiv indstilling og tager deres del af opgaverne, både de større og de mindre.

Samtidigt vil vi gerne fremhæve, at det ikke kun er selve bestyrelsen, der yder en indsats. Der er efterhånden ved at være normen, at også den ’almindelige ÅSV’er’ deltager i eller endda overtager hele opgaver, som ellers enten ville hænge på bestyrelsen eller måske slet ikke ville blive til noget – frem for alt tænker vi her på Søren Lyhne, der sammen med Misha har arrangeret to fremragende workshops, men mere herom nedenfor.

Derudover tænker vi også på lydmands- og værtstjansen på Gyngen og på de forskellige værkstedsværter; en tak til alle dem, der har bidraget her, og den kan næsten ikke blive stor nok – det ville ikke gå uden jer!

Der er selvsagt dog også plads til forbedring, blandt andet og især på nyhedsformidlingens side. Facebook er ikke længere den gode platform til at dele nyheder, som det var en gang, og derfor er nyhedsbrevene atter blevet mere centrale i formidlingen af ÅSV’s aktiviteter. Netop på dette punkt har samarbejdet i bestyrelsen desværre haltet en smule, hvorfor vi vil anbefale den kommende bestyrelse at have skarpt fokus på nyhedsbrevene og kommunikationen generelt.

Økonomisk set har foreningen det godt – trods et minus i 2013 på ca. 3000 kr., der blandt andet skyldes nogle mindre underskud på workshops, sommerlejren og julefrokosten. Men 2013 var også det år, hvor ’Playing for Integration’ projektet blev afsluttet og endeligt godkendt. Takket være god planlægning, herunder medlemmernes egenbetaling til de enkelte delprojekter, er ÅSV kommet ud af ’p4i’- samarbejdet med et overskud, der mere end opvejer tabet på de ovennævnte aktiviteter. Overordnet set har foreningen derfor stadig en sund økonomi med elastik nok til at kunne klare mindre underskud.

Indledningsvist skal ellers blot nævnes, at vi har valgt at lade denne årsberetning følge bestyrelsesåret for også at kunne medtage Vandreguitars-/ÅSE-festen og Vinterlejren med i beretningen, selvom de lå i januar 2014.

 

VÆRKSTEDSAFTENERNE

Værkstedsaftenerne, der jo er hjertet i ÅSV, har det godt. Der har været en del nye ansigter på værkstederne og endog gæstebesøg så langt væk fra som Köln, hvilket dog mest havde med Melodica-festivallen at gøre. Men det faldt fint i tråd med ÅSV’s øvrige udlands-tiltag de sidste par år. Samtidigt er en del af de nye ansigter gået hen og blevet fast inventar, hvilket vi er meget glade for.

Vi har i årets løb været en kreds af værter, nogle meget garvede og andre nyere i ÅSV, som alle på hver deres facon har skabt gode rammer for værkstedet. Til gengæld har der i årets løb desværre været et par svipsere, hvor den pågældende værkstedsvært havde overset eller taget fejl af datoen. Det er ikke godt og bør ikke ske, men det gør det uheldigvis alligevel ca. en gang om året. Vi gør dog vores bedste for at blive bedre.

I efteråret eksperimenterede vi en kort overgang med at flytte onsdagsværkstederne, som normalt ligger den tredje onsdag i hver måned, til at ligge før koncerterne på Gyngen. Vi ville gerne skabe synergi med og få et større fremmøde til koncerterne. Bagsiden ved tiltaget var at værkstederne skulle starte en time tidligere, og at der skulle betales lokaleleje for Fronthuset ved Gyngen.

 

GYNGEN

De månedlige ÅSV-koncerter på Gyngen har i 2013 været booket af Lars Graulund, der har gjort en del for at få flere nye ansigter på scenen. Der har i årets løb dog stadig været gammelkendte ÅSV’ere blandt de optrædende, hvilket er meget fint, da det kan være inspirerende for ’de nye’ at se, hvordan mere erfarne kræfter håndterer opgaven. Omvendt kan det også for den erfarne sangskriver være en inspirationskilde at se en ny måde at gøre tingene på.

Koncerterne har desværre ikke været lige godt besøgte – nogle har haft en fin tilslutning, mens andre har været ’tyndt befolkede’. Der er nok ingen tvivl om, at ordentlig annoncering både fra ÅSV’s, Gyngens og ikke mindst de optrædendes side spiller en rolle i den forbindelse.

I forbindelse med koncerterne har der ikke været en helt fast procedure for hvem der gør hvad, det vil sige annoncering, oprettelse af begivenheder på facebook, indhentning af information om de optrædende mm., men vi har forsøgt at strømline arbejdsgangen i årets løb.

Ansvarlig for bookingen i 2014 bliver Daniel Rasmussen.

 

BESTYRELSESWEEKEND

Maj 2013

Det har vist sig at være en god idé, at den nye bestyrelse tager afsted sammen i en weekend kort efter at den har konstitueret sig – ikke blot for at arbejde på forskellige projekter og for at afstikke rammerne for det kommende bestyrelsesår, men også for at lære hinanden bedre at kende og blive rystet sammen. Derfor tog den nys valgte bestyrelse også i 2013 på tur til Lars Graulunds sommerhus.

Det var som altid en hyggelig affære med højt til loftet, masser af idéer og en del skrål, både af den ene og den anden slags, og der blev drøftet alt fra ÅSV’s kerneaktiviteter som Værkstedet og Gyngen-koncerterne til det internationale samarbejde i EU’s Grundtvig- og Leonardoprogrammer.

 

PLAYING FOR INTEGRATION

Forår – sommer 2013

2013 var det år, hvor det internationale samarbejde ’Playing for Integration’ (p4i), som ÅSV har været en del af igennem de seneste år, desværre blev afsluttet.

I efteråret 2010 gjorde Jonas Dahl den daværende bestyrelse opmærksom på et kulturelt udvekslingsprojekt med fokus på sangskrivning, der var ved at blive planlagt af en østrigsk sangskriver med finansiering fra EU’s Grundtvigfond.

ÅSV besluttede at blive en del af projektet sammen med sangskrivere fra 7 andre EU-lande, nærmere England, Irland, Polen, Rumænien, Slovenien, Tyskland og Østrig. Efter det første møde i Rumænien under deltagelse af tovholderne Lars Graulund og Jonas Dahl, blev projektet for alvor skudt i gang i marts 2012, da ÅSV havde besøg af ikke mindre end 17 internationale sangskrivere i 5 dage, som hele 15 ÅSV’ere hyggede om og skrev sange sammen med.

Herefter var det ’vores tur’, og takket være god planlægning og mådehold med EU-midlerne – blandt andet opkrævede vi 500 kr. i egenbetaling fra hver deltager – lykkedes det os at sende ÅSV’ere på i alt 18 rejser til Slovenien (2), England (2) og Irland (5) i 2012 samt på 9 rejser i 2013 til Polen (4) i april og Tyskland (5) i juli.

Det er ikke kun langt over den kvote, der skulle opfyldes for at opnå støtte fra Grundtvigfonden, men det er samtidigt lykkedes os at komme ud af projektet med et overskud, som vi frit kan bruge på andre aktiviteter.

Selvom der var en del arbejde forbundet med p4i, var det alt i alt et fantastisk projekt, som vi er aldeles glade for at have været en del af – ligesom vi håber og tror, at alle deltagerne fra ÅSV har fået noget godt ud af samarbejdet.

Grundtvigfonden er i mellemtiden desværre blevet nedlagt, hvorfor den irske partnerorganisation i p4i-samarbejdet i stedet lancerede et nyt projekt under EU’s Leonardofond, der har fokus på ungdomsuddannelser. Dette projekt valgte vi efter endog meget grundige overvejelser dog at takke nej til.

Til gengæld er deltagelsen af 5 engelske sangskrivere i den nys overståede vinterlejr et direkte resultat af vores samarbejde i p4i, og vi håber, at der fremover vil være lignende projekter, som vi kan være en del af.

 

Læs evt. mere om p4i her: http://www.playingforintegration.com

 

WORKSHOP MED PAT PATTISON

Juni 2013

I juni fik ÅSV besøg af den amerikanske sangskrivningslærer Pat Pattison, der med støtte fra ORA og DJBFA afholdt et aftenseminar på Promus. Her belærte han på humoristisk og velformuleret vis de 22 fremmødte om det mystiske forhold mellem ord og musik.

Deltagerne var fortrinsvis sangskrivere fra Århusområdet, men Pattisons rygte havde desuden tiltrukket rimsmede fra Struer i nord og Langeland i syd.

Pattison introducerede en håndfuld sangskrivningsværktøjer, som to af deltagerne derefter fik lov til at prøve af i praksis. Undervejs var der rig mulighed for at stille spørgsmål, ligesom man efter seminaret kunne få sig en hyggelig sludder med Pattison. Det tør siges, at alle deltagerne gik fra kurset en stor oplevelse rigere og med masser af stof til eftertanke.

Den efterfølgende aften sponsorerede Akustikken på ÅSV’s initiativ derudover en gratis interview- og Q&A-session med Pattison. Her var interessen så stor, at Akustikken faktisk var nød til at afvise nogle deltagere.

 

SOMMERLEJR

Juli 2013

Lejren i år var mere workshop-baseret end den plejer. Lørdag formiddag afholdt Svend således en ’melodi-workshop’ efterfulgt af Søren Lyhnes ’Pat Pattison-workshop’, som begge var meget vellykkede. Om eftermiddagen afholdt Kasper Lapp et speed-writing-forløb, hvor deltagerne skulle skrive tre sange á en halv time ud fra nogle givne emner. Det satte rigtig godt gang i sangskrivningen, og sangene blev overraskende gode – selvom en del af konceptet er, at det vigtigste er at få sangene færdige.

Deltagerne gav udtryk for, at vi havde fundet den rette balance imellem skemalagte aktiviteter med ’klokke-ring’ og frihed, og at det var positivt med fokus på workshops. Eneste kritikpunkt under evalueringen var, at vi manglede dokumentation, dvs. optagelser og videoer af sangene.

Alt i alt var sommerlejren rigtig vellykket og folk var gode til at hjælpe til – også med den afsluttende oprydning. Da der kun var 12 deltagere, gav lejren et mindre underskud – til gengæld var mange faktisk glade for, at lejren ikke var større.

 

VIBORG FESTUGE

September 2013

Den 14. september ’invaderede’ 9 ÅSV’ere Viborg, hvor de spillede to koncerter hver som led i byens første festuge. Desuden spillede de også i Arriva-toget fra Aarhus, som blev en enestående oplevelse for både passagerer og musikere.

Desværre var der ikke meget publikum til koncerterne i Studenterhuset og de første koncerter på Brændpunktet. Og mens det var fedt at spille flere koncerter på en dag, betød det også at noget af gruppeoplevelsen gik tabt.

For deres bestræbelser fik de optrædende gratis mad, øl og transport samt en masse hygge og erfaring. Der kom også en flot artikel med billedgalleri om togkoncerten i Viborg Stifts Folkeblad. Siden september har en del ÅSV’ere desuden spillet koncerter på Brændpunktet.

 

WORKSHOP MED KRISTIAN KOCH

November 2013

I november havde ÅSV hyret Danmarks førende performance-coach, Kristian Koch, til en heldagsworkshop med fokus på de særlige udfordringer ved at være alene på en scene.

Koch mødte op med smittende humør og lagde ud med et foredrag om de principper, hvorpå han baserer sin undervisning. Et centralt budskab var, at musikere oplever koncerter på en anden måde end folk uden musikkyndighed. Musikere kan identificere sig med kollegerne på scenen og lytter opmærksomt til musikken. Lægfolk, derimod, oplever primært koncerter med øjnene. Derfor kan man ikke undervurdere betydningen af den optrædendes kropssprog, som skal holdes i overensstemmelse med sangenes stemninger.

Efter foredraget fremførte tre modige sangskrivere et par sange, hvorefter Koch kom med konstruktiv kritik. Tilskuerne fik at se, hvordan ganske simple midler kan have en dramatisk effekt.

Der var bred enighed blandt deltagerne at arrangementet, der blev støttet af ORA, Promus og DMF Aarhus, var meget inspirerende. Flere bemærkede endda, hvordan en helt ny udtryksdimension åbnede sig for dem.

 

JULEFROKOST

December 2013

Julefrokosten blev afholdt den 14. december i lokaler tilhørende Pianoværkstedet, Grønnegade 63. Der dukkede alt i alt ca. 20 medlemmer op, hvoraf de fleste allerede kom til spisningen – menuen var kamsteg med tilbehør og ris a la mande, som blev lavet under kyndig ledelse af Jakob Alsbjerg.

Det var som altid en hyggelig aften med pakkeleg, en masse snak og ikke mindst guitarspil og syng med sange. Lokalet passede rigtig fint til formålet, og der er blevet ytret ønske om at ÅSV afholder julefrokosten der igen.

 

VANDREGUITAR og Åse’r

Januar 2014

Som sidste år var overrækkelsen af Vandreguitaren hovedpunktet i ÅSV’s årlige ’award-aften’ på Gyngen, hvor også årets bedste nyskrevne sang og årets bedste nyskrevne co-write fik en såkaldt Åse. Nomineringer og afstemninger fandt sted i november og december, mens selve awardshowet denne gang først fandt sted i januar, og det tror vi havde en positiv indflydelse på fremmødet.

Vandreguitaren gik til Klara Molitva, mens Åse’rne for årets bedste sang samt årets bedste co-write gik til henholdsvis Viktoria Lundberg for sangen ”This Is The End” og til Søren Lyhne + Carl Møller for sangen ”Danmark, kold og ensom”.

Desuden fik Michael Hamilton og Jørgen A. Leth en æres-Åse for i 1998 at have startet det, der med tiden har udviklet sig til at blive til Århus Sangskriver Værksted.

Aftenen bød på optrædener af alle prismodtagere, et historisk causeri af Hamilton og Leth, et finurligt næsten poetisk Martin-causeri af Ole A. Thomsen fra Akustikken, og desuden fine optrædener af Dietmar Berkner og Kristian Mikkelsen, der begge har prøvet at have Vandreguitaren i et år. Vært var Svend Seegert, som havde kreeret en Vandreguitars-sang, med ordet ”Akustikken” som del af et opfindsomt rim.

Arrangementet var velbesøgt, stemningen var god, og eventen fik desuden en fin anmeldelse i Gaffa, se evt. her: http://gaffa.dk/anmeldelse/79569 .

Vi havde skåret ned på antallet af Åse’r i forhold til sidste år, hvor vi set i bakspejlet kom til at ’over-Åse’ det hele lidt, og vi synes at den reviderede model fungerede rigtig fint. Aftenens opdeling i en Åse- og en Vandreguitarsafdeling fungerede også godt, især da Vandreguitaren blev spillet på igennem det meste af aftenen, også af værten.

Til gengæld er vi lidt kede af stemmeantallet til de nominerede sange, og der kan argumenteres for, at det ville være bedre med en mere offentlig afstemning.

Der var heller ikke mange nomineringer til Vandreguitaren i år – faktisk kun to.

Til gengæld var begge nominerede rigtig gode muligheder, så selvom det ikke var et decideret problem, kunne man overveje at reklamere mere for Vandreguitaren i årets løb, så der er flere der får lyst til at søge om den.

 

VINTERLEJR

Januar 2014

De seneste to vinterlejre har båret præg af at være blevet større og mere internationale end da vi oprindeligt indførte vinterudgaven som supplement til sommerlejren for 5 år siden. Det hænger som ovenfor nævnt sammen med ÅSV’s deltagelse i p4i- samarbejdet, der allerede forrige år affødte den idé at åbne lejren op for alle interesserede sangskrivere, i stedet for at begrænse deltagelsen til ÅSV’ere.

Derfor blev lejren også flyttet fra Giberhytten ved Moesgaard til Riishytten ved Give nær Billund, der ikke blot er langt større, men med sine mange rum også byder på bedre co-write-faciliteter. Samtidigt blev perioden forlænget fra at være en weekend til at vare fra onsdag til søndag.

Vi har fået yderst positiv respons på den nye form af vinterlejr og deltagerantallet på ca. 30 i snit taler også sit tydelige sprog. Vi regner derfor med at bevare det internationale perspektiv på vinterlejren, mens sommerlejren er mindre og også i år finder sted i Giberhytten.

Selve stemningen på lejren lader sig måske bedst gengive igennem uddrag af et indlæg, som en af de engelske deltagere har skrevet på sin blog:

In the run up to Vinterlejr, the songwriting workshop in Denmark […] I wasn’t sure what to expect. I’d heard about songwriting circles, and co-writing, and workshops; I’d never done any of that. Co-writing especially made me nervous – I don’t even like to know someone else is in the house when I’m writing a song. I get far too self-conscious about someone hearing all the crap lines that have to get written before the good one comes out. […] I wasn’t sure I could do that in front of another person.

Still – I had to try […] and […] arrived late on Wednesday night, at the snowy scout hut near Give in Denmark. We were shown the kitchen and our rooms, and I thought it was probably bedtime; but then we were shown where our guitars were, and where the beer was. In the end there were seven or eight of us – me, Dan, Jimmy Brewer and some of the Danish guys – who stayed up until about three, playing our songs to each other by way of introduction and drinking. I went to sleep quite happy in my tiny bunk: if there’s anything I love, it’s an opportunity to show off and drink beer.

It turned out there were a lot more opportunities for both of those things over the next four days. Thursday was a full day of co-writing: everyone’s names were put into a bowl so we could be randomly paired up for songwriting together. My first songwriting partner was a very unconventional and fantastic guy named Karsten, a Dane who sings like Prince and plays some of the jazziest guitar I’ve ever heard. […] After lunch I was paired up with Børge (which I still can’t pronounce properly) who plays violin and writes poetry, so we decided he should write the lyrics and I would write the tune. […]

Every evening was a little concert in the biggest room at Vinterlejr – everyone played what they’d written that day, together or alone, and then generally just kept on playing songs late into the night…

On Thursday night I was one of the last to go to bed: it’s hard to drag yourself away when the songs are so good and the audience is so attentive when you play. Also Danish beer is delicious. I think it’s because we were keeping the beer outside in the snow for coldness. Really gives it a refreshing kick. By this time Naomi Rose had arrived from England, and there were a few latecomers from Denmark too, so there were three ladies sharing the room that night. We didn’t go to bed until three and then giggled like schoolgirls until four.

I managed to wake up at 9 in time for breakfast on Friday morning. Normally I’d be like an angry zombie after five hours’ sleep but somehow I felt fine – possibly due to the fresh Danish air, possibly the chocolate chip cereal. After breakfast was a “speedwriting” workshop run by Kaspar, one of the Danes: we were paired up at random again and told to write a song in HALF AN HOUR. We were given three assignments and three partners each: my first song was with Stig, a giant bearded man who rarely took off his hat and seemed able to just cough up a song in seconds. Second I was paired with Børge again, the violin-playing poet. The assignment was to write something angry, so we wrote a song about… well… being angry. It had the line “I never liked you anyway” in it. It was very scathing. My third partner was Jimmy Brewer, an English chap I’d met at the Aortas songwriting competition, where he won his place at this songwriting camp. […]

For now I’ll take a break from blogging though – next time, expect the curious tale of what happened when I wrote a song with Dan Plews, and how I managed to make three giant omelettes at once…

Se det fulde bidrag og den evt. efterfølger her: http://www.corinnelucy.com/2014/02/Vinterlejr/

 

 

Det var ordene – og tak for et godt år!

 

Bestyrelsen i Århus Sangskriverværksted

Dietmar Berkner, formand

Lars Graulund, næstformand

Jakob Alsbjerg, kasserer

Svend Seegert

Misha Hoekstra

______________________________________

 

Derefter var der mulighed for at stille spørgsmål.

 

Klara problematiserede, at Gyngen-koncerterne ligger onsdag klokken 21. Det er svært at få folk i hendes netværk til at komme. Så hun mente ikke, at annoncering vil skaffe flere publikummer. Hun syntes godt om, da værksteder og koncerter som eksperiment blev slået sammen, da det gav flere publikummer. Der var generel stemning for, at de to forsat blev slået sammen. Desuden diskuteredes annoncering i diverse magasiner – Delfinen, Århus Onsdag.

Klara foreslog, at man hyrede en studerende til at gøre opmærksom på koncerterne.

Allan nævnte, at der ikke altid var meget styr på lyden på Gyngen. Dietmar nævnte, at der kunne flyttes til et andet sted, hvis tingene kunne passe bedre (dato, tidspunkt, lydmand osv.).

 

Ole gjorde opmærksom på, at der manglede noget om musikmessen på Godsbanen i beretningen. Der var diskussion, om den var værd at bruge energi på, da den var meget dårligt arrangeret og besøgt i år.

 

Dietmar fastslog, at stort set alle de enkeltstående aktiviteter (workshops, lejre osv.) havde været succeser.

Svend tilføjede, at Viborg festuge havde fungeret bedre, hvis der havde været én fremfor to scener.

 

Ole foreslog, at der blev fulgt lidt mere op på de Åse-modtagende sange. F.eks. i nyhedsbrevet.

 

Allan kommenterede, at det var ærgerligt, at der blev censoreret på Facebook, da det fjernede noget af livet.

Dietmar forklarede, at politikken er, at al selvpromovering bliver slettet for at sætte fokus på de vigtigste posts. Man kan kun ”pinne” en enkelt post.

Mike foreslår, at man sætter links i den pinnede post.

Folk skal på én eller anden måde gøres opmærksomme på, at man selv skal slå notifikationer til på Facebook – eventuelt via nyhedsbrev eller via en begivenhed på Facebook.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Punkt 3 - Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab

Generalforsamlingen godkendte det foreløbige regnskab.

 

Et endeligt årsregnskabsdokument (samt for regnskab for Playing4Integration) udfærdiges og godkendes af revisor senere.

 

Allan syntes at regnskabet var lidt rodet. Han syntes, at det kunne være rart med en oversigt, der viser en sammenligning med tidligere år.

Lars roste Jakob for hans kassererarbejde.

 

Punkt 4 - Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet egentlige forslag.

 

Punkt 5 - Fremlæggelse og godkendelse af aktivitetsplan

Generalforsamlingen vedtog følgende aktivitetsplan:

 • Arrangere og afholde værkstedaftener hver anden uge.
 • Arrangere og afholde koncerter på Gyngen eller lignende én gang om måneden.
 • Arrangere og afholde sommer- og vinterlejr.
 • Afholde diverse co-writes, workshops, kurser, koncerter mm.
 • Samarbejde med relevante sangskriverklubber, samarbejdspartnere og sponsorer.
 • Uddeling af Vandreguitaren og ÅSE’r.
 • Fortsættelse og vedligeholdelse af det gode samarbejde med Dansk Musiker Forbund, guitarforretningen Akustikken, Århus Lydstudie og KODA.
 • Bestyrelsen arbejder på, at ÅSV skal blive godkendt som forening af Aarhus kommune under folkeoplysningsloven.

 

 

Lars spurgte generalforsamlingen, om vi skal fortsætte vinterlejren med den form og lokation, som vi har haft de forløbne to år (Riis-hytten, 4 dage). Der var generel enighed om at det internationale islæt var en succes. Der var uenighed om hyttens egnethed, men folk var dog overvejende for. Det tæller op, at der er så mange rum at co-write i, og ned at hytten er for beskidt.

Jacob foreslår, at vi næste år får sørget for ordentlig rengøring og brænde – de er desperate for at leje hytten ud om vinteren.

Lars booker hytten igen til næste år.

 

Mike foreslog, at der afholdes sangskrivnings-workshops forår og efterår f.eks. på Brobjergskolen (uden overnatning).

 

Karsten stiller spørgsmålstegn ved, hvad der egentlig sker med alle de numre, der bliver skrevet i ÅSV. Kan vi få presset på for at få dem ud? Ole foreslår, at vi får en publisher forbi til et foredrag.

 

Punkt 6 - Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet sættes op til 150 kroner.

Det vedtages.

 

Punkt 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2-4 suppleanter

Opstillet til bestyrelsen:

-    Jakob Alsbjerg (valgt)

-    Svend Seegert

-    Dietmar Berkner (valgt)

-    Misha Hoekstra (valgt)

-    Daniel Rasmussen (valgt)

-    Søren Lyhne (valgt)

 

Suppleanter:

-    Svend Seegert (valgt)

-    Berit Hammershøy (valgt)

-    Lars Graulund (valgt)

-    Karsten Søndergaard

-    Kasper Lapp

-    Viktoria Lundberg (valgt)

 

Punkt 8 - Valg af revisor

Lars Ingesman valgt.

 

Punkt 9 - Eventuelt

Ingen punkter.

 

 _______________________________________________________


GENERALFORSAMLING I ÅRHUS SANGSKRIVERVÆRKSTED

Torsdag d. 14. Marts 2013 kl.: 19.00 – 22.00

Hos DMF – Vestergade 19,1 - 8000 Århus C

http://www.sang-skriver.dk

_______________________________________________________

DAGSORDEN

1.Valg af dirigent og referent.

2.Aflæggelse og godkendelse af årsberetning.

3.Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.

4.Behandling af indkomne forslag.

5.Fremlæggelse og godkendelse af aktivitetsplan.

6.Fastsættelse af kontingent.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 og højst 4 suppleanter.

8.Valg af revisor.

9.Eventuelt.

 

Fremmøde:

Mike Gribel, Dietmar Berkner, Misha Hoekstra, Svend Seegert, Finn Langgaard, Lars Graulund, Lone ”Lotus” , Anja Fønss, John Bæk, Ole Møller Nielsen, Lars Ingesmann, Karsten Søndergaard, Kasper Lapp, Ole Holmgaard og Jakob Alsbjerg. Samt Jesper Kay der kom kl 20.00

 

Punkt 1. Valg af dirigent og referent.

Lars Ingesman er ordstyrer

Jakob Alsbjerg er referent

Genneralforsamlingen er indkaldt rettidig. Der er ikke indkommet nogle forslag.

 

PUNKT 2. ÅRSBERETNING 2012.

GYNGEN

Jørgen Clausen overtog booking af sangskriverscenen på Gyngen fra Kristine Hoelgaard for et år siden. Det har været et fremragende år. Det har været en stor fornøjelse for Jørgen at se de nye medlemmer af ÅSV, samt dem der har været med i flere år.

Der er dog ikke så mange sangskrivere, der henvender sig længere. Derfor vil Jørgen gerne opfordre flere til at optræde. Det er en unik scene, hvor publikum er meget lyttende og det er muligt at have band med på scenen.

VÆRKSTEDSAFTENERNE

Værkstedsaftenerne er en basisaktivitet i ÅSV regi; det væsentlige mødested hvor nye og gamle sangskrivere mødes i en intim atmosfære og giver konstruktiv respons på hinandens sange og udveksler erfaringer og networker og bliver klogere på sig selv og de andre og det ædle sangskriverhåndværk. Via værkstederne bliver nye ansigter officielt indlemmet i ÅSV-netværket og ofte også indmeldt i foreningen.

Som socialt forum og netværkssted har værkstedsaftenerne i 2012 fået konkurrence af andre gode sangskrivertiltag i Aarhus, specielt den ugentlige scene Klub Eik på Café Pustervig (forår) og V58 (efterår). Men værkstederne har generelt været velbesøgte (op til 11 deltagere) og med mange nye ansigter.

Fra starten af 2012 valgte vi at ændre på traditionen med værksted hver anden uge. I stedet gik vi over til at afholde værksted 2 gange om måneden: første mandag plus (sådan cirka) tredje onsdag i måneden.

Traditionen tro har der desværre været et par aflysninger og nogle få er gået forgæves. Selvom dette naturligvis ikke må forekomme, ser det ikke ud til at have voldt de store skader på værkstedets positive ry.

Siden 2010 har værterne udfærdiget et kortfattet referat efter værkstedet. Alle har været glade for dette, for det betyder at bestyrelse og værter hele tiden har en føling med hvad der sker i ÅSV miljøet, selvom de måske ikke så ofte deltager på værkstederne.

Værter i 2012:

Kasper Lapp, Michael Hamilton, Jakob Alsbjerg, Berit Hammershøy, Kristian Mikkelsen, Svend Seegert og John Bæk.

VINTER- & SOMMERLEJR

Traditionen tro afholdt ÅSV igen i 2012 både vinterlejr (januar 2012) og sommerlejr (juli 2012). Vinterlejren havde godt 20 deltagere, og der blev skrevet sange i det kolde men smukke vejr. Sommerlejren havde deltagelse af ca. 25 personer, flest Århusianere, men også byer som København, Esbjerg, Ålborg og Horsens var med. Fælles for begge lejre var at der blev hygget, co-writet, spillet og sunget. Desuden sagde vi goddag til nye ÅSV'ere på begge lejre, folk som fik en god modtagelse og vi helt sikkert kommer til at se mere til.

HJEMMESIDE

I 2012 fik vi en ny hjemmeside, den gamle var for langsom og holdt en dag helt op med at fungere. Opdateringer blev kun gjort af meget indviede personer (Ole) og derfor var det på tide at få os en ny løsning, denne gang en hjemmelavet hjemmeside lavet af Lars Graulund. Den nye side indeholder de fleste af de oplysninger den gamle gjorde, men der er nogle helt nye ting så som brugerprofiler, tilmelding til begivenheder og afstemninger. En af de tiltag vi gerne vil have er at alle medlemmer af ÅSV er at finde på hjemmesiden, det vil gøre det meget lettere at finde ud af hvem der er medlemmer og hvilken medlemsstatus de har. Fordi det er en hjemmelavet side vil der også relativt let kunne tilføjes nye funktioner efterhånden som behovet opstår.

PLAYING FOR INTEGRATION (P4I)

2012 blev året hvor Playing 4 Integration blev skudt rigtigt igang. De egentlige workshops startede med en stort anlagt workshop afholdt af ÅSV i Århus. 17 europæiske sangskriver besøgte os og 15 personer fra ÅSV hyggede om dem, co-writede, lavede workshops og afholdt koncerter. Det var en stor succes hvor vi fik meget ros fra de andre deltagende lande, og mange bånd blev knyttet over landegrænserne. Det blev også her det gik op for mange af vores medlemmer at internationalt samarbejde om sangskrivning er fantastisk givende og en stor mulighed for at udvikle sig som sangskriver.

Sangskrivere fra ÅSV var senere på året på besøg i Slovenien, Irland og England til P4I workshops. Alle tre succeser, med trætte og tilfredse sangskrivere der vendte hjem. I 2013 venter workshops i Polen og Tyskland.

BESTYRELSES WEEKEND

Den 27-29. april 2012 tog bestyrelsen op i Lars Graulunds sommerhus, hvor idéen var at afholde et forlænget bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skulle her arbejde med, og komme mere til bunds i nogle af de mange ting, som der normalvis ikke er tid til på bestyrelsesmøderne. Resultatet fra weekenden blev, at der blev drøftet emner som Playing 4 Integration , Skråplan indspilning, Danske Sangskriverklubber, Rejsende værksted, Velkomstfolder, Smagsdommeri/kvalitetsvurdering, Lønningsproblematik, Værksted, Co-write, Medlemskab, Vandreguitar, Lånemikrofoner, Kommunal støtte samt PR og kommunikation.

WORKSHOP MED MICHAEL WESTERN KING (UK)

I weekenden den 27. og 28. april 2012 blev der afholdt workshop på DMF. Der var (kun) 4 deltagere: Mike Griebel, Lars Ingesman, Dan Møller Kristensen og Michael Hamilton. Det sparsomme fremmøde kan måske skyldes at der var bestyrelsesweekend i Lars Graulunds sommerhus samtidig, så selve bestyrelses havde desværre ikke selv mulighed for at deltage. Men de, der var med, fik fuld valuta for de kun 100 kr. det kostede at deltage.

Om lørdagen var der temadag om protestsange. Der blev co-writet en af slagsen, med en holdopstilling der hed Lars-Dan og Mike-Michael. Søndag stod den på country. Her blev der vist videoer med blandt andre George Jones og Tammy Wynette og fortalt om forskellen på den "gode" countrysang og den knap så vellykkede. Efterfølgende blev der tid til at skrive en country-basker hver især, som der efterfølgende blev fremført for hinanden og analyseret. Endnu en fed MWK-workshop i ÅSV-regi.

GUITARWORKSHOP OM BERT JANSCH

Lars Ingesman tilbød ÅSV at holde en workshop, omhandlende den afdøde guitarist Bert Jansch og dennes fingerspilsteknikker. Den blev således afholdt den 10. maj 2012 på DMF, og alle tilmeldte havde fået et par øvelser der kunne øves på, i tiden op til workshoppen. Det blev en meget inspirerende eftermiddag, hvor begynder som øvede fik noget med hjem.

VIDEN I VESTERGADE

I forlængelse af workshoppen fra Lars Ingesman, hvor netop medlemmerne deler sin viden med andre, fik Ksom Ud fra devicen om, at vi har en masse viden vi som sangskrivere kan dele med hinanden, arrangerede Kasper Lapp fem workshops henover vinteren 2012/13 (heraf én på vinterlejren). Workshoplederne var André Krickau, Søren Lyhne, Mike Griebel, Misha Hoekstra og Nina Møller. Deltagerantallet lå imellem to og ti. Kasper ønsker ikke længere at arrangere, men videregiver meget gerne tjansen til en anden.

SANGE FRA VESTERGADE

I april 2012 var 24 sangskrivere fra ÅSV i Skraaplan-studiet for at indspille et virtuelt album